Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Mapa marzeń, czyli plan real­iza­cji celu 29 lipca 2014

Chcesz być szczęśliwa, ale jak masz to osiągnąć, jeśli nie wiesz, co jest dla Ciebie najważniejsze? Mapa marzeń poz­woli Ci ujawnić Twoje prag­nienia, z których na co dzień niekoniecznie musisz zdawać sobie sprawę. Taką mapę powin­naś tworzyć raz do roku i potem sukcesy­wnie kon­cen­trować się punk­tach (celach), które na niej umieś­ciłaś. Jak wykonać mapę? W czym będzie pomocna?

czy­taj dalej

Bezpłatne warsz­taty dla rodz­iców 23 lipca 2014

Szkoła dla rodz­iców” to cykl 9 bezpłat­nych spotkań warsz­ta­towych dla wszys­t­kich rodz­iców, którzy chcą pogłębić, ocieplić swoje relacje z dziećmi, rozwinąć umiejęt­ność efek­ty­wnej komu­nikacji z dzieck­iem, lep­iej radzić sobie z wyzwa­ni­ami, trud­noś­ci­ami w codzi­en­nych kon­tak­tach i zapo­b­ie­gać błę­dom wychowaw­czym. Pier­wsze zaję­cia już 30 lipca 2014 roku!

czy­taj dalej

Jak mówić, żeby inni słuchali? Warsz­tat z Dorotą Szczepanik 22 lipca 2014

Czy zdarzyło ci się kiedyś, że rozmówca cię nie rozu­miał, choć bardzo się starałaś? A może to ty usiłowałaś zrozu­mieć, o co chodzi rozmówcy? Czy wiesz, co przekazuje twoje ciało, nawet wtedy, gdy nic nie mówisz? Bab­skie Biel­sko wraz z Dorotą Szczepanik mają przy­jem­ność zaprosić do udzi­ału w warszta­cie, który odbędzie się 29 lipca 2014 roku, a jego tem­atem będzie właśnie to, jak mówić, by inni słuchali.

czy­taj dalej

Tablet, smart­fon, dziecko. Nowe, cyfrowe pokole­nie? 16 lipca 2014

Dwulet­nie dzieci, które nie potrafią jeszcze dobrze mówić, bez prob­lemów radzą sobie z obsługą prostych aplikacji w smart­fonie — tak wynika z raportu przy­go­towanego przez orga­ni­za­cję Com­mon Sense Media. Bada­nia przeprowad­zone na zlece­nie firmy Life­Proof pokazują nato­mi­ast, że dwie trze­cie dzieci w Wielkiej Bry­tanii chęt­niej bawi się tabletem rodz­iców niż włas­nymi zabawkami. Czy rodzi nam się nowe cyfrowe pokolenie?

czy­taj dalej

Cieszyn naszej wyobraźni — rzeka Olza”. Warsz­taty 15 lipca 2014

Cieszyński zamek zaprasza na rodzinne warsz­taty pod tytułem „Cieszyn naszej wyobraźni – rzeka Olza”, które odbędą się 20 lipca 2014 roku. Będzie to już drugie spotkanie z tego cyklu, którego celem jest lep­sze poz­nanie Cieszyna oraz znalezie­nie pomysłów na jego uatrakcyjnienie.

czy­taj dalej

Morska przy­goda i przy­ja­ciele lisa, czyli warsz­taty artysty­czne dla dzieci 11 lipca 2014

Bab­skie Biel­sko i Park Eduka­cyjny „Inter­akcje” zapraszają dzieci do odby­cia wspól­nej warsz­ta­towej podróży, która poprowadzi przez świat zwierząt. Tych całkiem dzi­kich i tych domowych, tych lata­ją­cych, a także tych pły­wa­ją­cych. Za pomocą roz­maitych tech­nik i zróżni­cow­anych mate­ri­ałów mali uczest­nicy warsz­tatów stworzą wyjątkowe rzeczy. 21 lipca 2014 roku wraz z lisem i jego przy­jaciółmi zapoz­nają się z mieszkań­cami świata zwierząt. 22 lipca nato­mi­ast dzieci wezmą udział w morskiej przygodzie!

czy­taj dalej

Prze­wod­nik czeka także w Bielsku-​Białej 10 lipca 2014

Prze­wod­nik czeka” — pod taką nazwą także w Bielsku-​Białej można wziąć udział w cyklu bezpłat­nych wycieczek z prze­wod­nikiem, które na celu mają zaprezen­towanie ciekawych ze względów kul­tur­owych i his­to­rycznych miejsc na mapie naszego miasta. Orga­ni­za­torami przed­sięwz­ię­cia są Pol­skie Towarzystwo Turystyczno-​Krajoznawcze Odd­ział Podbeskidzie w Bielsku-​Białej i miasto Bielsko-​Biała.

czy­taj dalej

Wspólny cel dorad­ców zawodowych z Bielska-​Białej 9 lipca 2014

Chcą dzi­ałać nie­s­tandar­d­owo, zmieniać świado­mość zawodową, a dzieci­akom i ich rodz­i­com uświadamiać ich wyjątkowe zdol­ności, których odkrycie i rozsądne wyko­rzysty­wanie jest solid­nym fun­da­mentem przyszłości. Sto­warzysze­nie Dorad­ców Zawodowych to nowa inic­jatywa, z którą możemy spotkać się w Bielsku-​Białej. Spec­jal­is­tom, którzy powołali je do życia, przyświeca hasło Dominica Conigu­liaro: Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.

czy­taj dalej

Kobi­eta sukcesu w wielu odsłonach 7 lipca 2014

Sto­warzysze­nie Lokalna Grupa Rybacka Biel­ska Kraina w dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 16:30 orga­nizuje kon­fer­encję dla kobiet pn. „Kobi­eta sukcesu w wielu odsłonach”, która odbędzie się w „Browarze Dziedz­ice” w Czechowicach-​Dziedzicach, ul. Legionów 88.

czy­taj dalej

Śląski Kon­went Infor­matyków w Ustro­niu 4 lipca 2014

Czy są z nami jakieś infor­maty­czki i miłośniczki kom­put­erowych tech­nologii? W dni­ach 1011 lipca 2014 roku w Ustro­niu odbędzie się pier­wsze spotkanie w ramach Śląskiego Kon­wentu Infor­matyków. Uczest­nicy wezmą udział w wykładach i prelekc­jach poświę­conych najważniejszym zagad­nieniom doty­czą­cym IT w sek­torze pub­licznym oraz zapoz­nają się z ofertą nowych tech­nologii i produktów.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.