Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Gwiazd naszych wina” — recenzja książki 30 lipca 2014

Czy macie takie książki, które przeczy­tałyś­cie w mniej niż 3 dni? Dla mnie jedną z nich była „Gwiazd naszych wina” autorstwa Johna Greena.

czy­taj dalej

Zakopower chary­taty­wnie w Żywcu 29 lipca 2014

Sławek Jędrze­jko i Przy­ja­ciele, Miejskie Cen­trum Kul­tury w Żywcu oraz Fun­dacja „Poma­luj Nasz Świat„ zapraszają na wielki kon­cert chary­taty­wny, który odbędzie się 8 sierp­nia 2014 roku, w żywieckim Amfiteatrze pod Gro­jcem. Dla Sławka, który uległ wypad­kowi i obec­nie wal­czy o powrót do sprawności, zaśpiewają Zakopower i Heart­break­ers! Imprezę poprowadzi Paulina Młynarska.

czy­taj dalej

51. Tydzień Kul­tury Beskidzkiej 23 lipca 2014

Już 26 lipca 2014 roku zacznie się najdłuższy doty­chczas, bo dziewię­ciod­niowy, Tydzień Kul­tury Beskidzkiej. Od 51 lat fes­ti­wal gro­madzi rzeszę fanów kul­tury folk­lo­rysty­cznej. Jak co roku, oprócz wys­tępów region­al­nych z Pol­ski, będzie można podzi­wiać wys­tępy zespołów folk­lo­rysty­cznych z całego świata.

czy­taj dalej

Lip­iec na fil­mowo! Co warto obe­jrzeć? 15 lipca 2014

W cza­sie wakacji, oprócz słod­kiego leni­u­chowa­nia, warto wybrać się do biel­s­kich i okolicznych kin, które pro­ponują nam szereg ciekawych propozy­cji — nie tylko dla dorosłych!

czy­taj dalej

Spek­takl muzy­czny „Skarb” — po pre­mierze 9 lipca 2014

W czer­wcu 2014 roku na Dużej Sce­nie Teatru Pol­skiego odbyły się dwa pre­mierowe przed­staw­ienia wid­owiska „Skarb” z udzi­ałem ponad dwudzi­estu młodych aktorów w wieku od 7 do 17 lat, którzy przez dziewięć miesięcy pra­cow­ali pod okiem pro­fesjon­al­nych artys­tów związanych zawodowo z naszym miastem. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem to przedsięwzięcie.

czy­taj dalej

Czy­tasz książki? Podysku­tuj o nich! 7 lipca 2014

Czy­tanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” — to zdanie Wisławy Szym­borskiej jest doskon­ałym mot­tem dla inic­jatywy Dyskusyjnego Klubu Książki, który pow­stanie pod koniec lipca przy Klubokaw­iarni Aquar­ium. Jed­nak to miejsce nie będzie jedynym lokalem Klubu, bo będzie on miał „wędrowny” charak­ter… Bab­skie Biel­sko wspiera inicjatywę!

czy­taj dalej

Let­nia Scena Sfery, czyli różné oblicza muzyki 4 lipca 2014

11 lipca 2014 roku rusza cykl waka­cyjnych kon­certów na placu przy Galerii Sfera. W tym roku usłyszymy sied­miu wykon­aw­ców, prezen­tu­ją­cych różné muzy­czne style. Będzie jazz, rock, pop, folk, nie zabraknie także kubańs­kich kli­matów. Dla każdego coś miłego!

czy­taj dalej

Trwa trzeci Biel­ski Fes­ti­wal Sztuk Wiz­ual­nych 3 lipca 2014

3. Biel­ski Fes­ti­wal Sztuk Wiz­ual­nych rozpoczął się 27 czer­wca 2014 roku. Wys­tawy można oglą­dać do 24 sierp­nia w kilku gale­ri­ach i muzeach Bielska-​Białej. Fes­ti­wal ma charak­ter inter­dyscy­pli­narny, obe­j­muje 13 kat­e­gorii z różnych obszarów sztuki wiz­ual­nej: malarstwo, rysunek, grafikę, plakat, fotografię, rzeźbę, obiekt, insta­lację, ceramikę, tkan­inę, film, wideo i per­for­mans. W tegorocznej edy­cji uczest­niczy 166 artys­tów z Bielska-​Białej i regionu biel­skiego, których prace prezen­towane są w kilku gale­ri­ach i muzeach.

czy­taj dalej

Huczne otwar­cie Klubokaw­iarni Aquar­ium 27 czer­wca 2014

Klubokaw­iar­nia Aquar­ium to I piętro Galerii Biel­skiej BWA, prze­stronne pomieszcze­nie z 6-​metrowymi oknami do samego sufitu, to drew­ni­any para­pet, przy którym można napić się świeżo palonej kawy z widok­iem na park i stare kamienice. Latem też ogródek na placu przed Banialuką… W dni­ach 25 – 29 czer­wca 2014 Klubokaw­iar­nia świę­tuje swoje huczne otwar­cie. Co się dzieje w jego ramach? Sprawdźcie!

czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy sukces biel­skiego zespołu 20 czer­wca 2014

Początkiem czer­wca 2014 roku Zespół Tańców Bałkańs­kich „Kolo”, dzi­ała­jący w Domu Kul­tury im. Wik­torii Kubisz w Bielsku-​Białej, odniósł między­nar­o­dowy sukces, zaj­mu­jąc II miejsce w kat­e­gorii „tańce ludowe na pod­stawie etnicznej” w XIV Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu Etnicznym „Dzieci Bałkanów” w miejs­cowości Min­er­alni Bani – Haskovo w Bułgarii.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.