Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Let­nia Scena Sfery, czyli różné oblicza muzyki

11 lipca 2014 roku rusza cykl waka­cyjnych kon­certów na placu przy Galerii Sfera. W tym roku usłyszymy sied­miu wykon­aw­ców, prezen­tu­ją­cych różné muzy­czne style. Będzie jazz, rock, pop, folk, nie zabraknie także kubańs­kich kli­matów. Dla każdego coś miłego!

11 lipca: Bas Taj­pan & Bob One

Na inau­gu­ra­cyjnym kon­cer­cie tegorocznej Let­niej Sceny Sfery słuchaczy będą bujały jama­jskie rytmy. To wszys­tko za sprawą gwiazdy pol­skiej sceny reg­gae i hip-​hop – Bogu­miła Morawskiego znanego jako Bob One. Na swoim kon­cie ma takie prze­boje, jak „W górę”, „Nad­szedł już czas” czy „Twój ruch”.

Pod­czas kon­certu w Biel­sku Bob One pojawi w towarzys­t­wie wokalisty i autora tek­stów Bas Taj­pana, z którym w 2012 roku wydał minial­bum „Wszys­tko jest na sprzedaż”. Panowie wys­tąpili razem także w prze­bo­jowym utworze „Daj z siebie wszys­tko”, który reg­u­larnie goś­cił na lis­tach prze­bo­jów. Te oraz inne utwory będzie można usłyszeć w piątkowy wieczór na Placu Bolka i Lolka. Początek kon­certu o godzinie 20:00.

25 lipca: Jazz Band Ball Orches­tra & Stan­ley Breckenridge

W ten piątkowy wieczór na Let­niej Sce­nie Sfery wys­tąpi najs­tarszy pol­ski zespół wykonu­jący jazz trady­cyjny, Jazz Band Ball Orches­tra. Muzykom towarzyszyć będzie amerykański wokalista Stan­ley Breck­en­ridge. JBBO gra od ponad 50 lat, muzycy wydali ponad 40 płyt, w tym 25 winy­lowych. Cieszą się sporą pop­u­larnoś­cią nie tylko w Polsce, ale i za granicą, przede wszys­tkim w Niem­czech. Doczekali się nawet swo­jego fan clubu w Sacramento.

Muzyka Jazz Band Ball Orches­tra oparta jest na solid­nych pod­stawach. Są nimi jazz nowoor­leański i Louis Arm­strong. Zespół, który gra zarówno jaz­zowe stan­dardy, jak i własne kom­pozy­cje, ofer­uje mieszankę swingu i bluesa z domieszką boo­gie, latino i folk­loru. Jego melodyjne, pozy­ty­wne brzmie­nie od ponad 50 lat spo­tyka się z niesłab­ną­cym entuz­jazmem pub­liczności. Ten entuz­jazm udzieli się z pewnoś­cią wszys­tkim uczest­nikom piątkowego koncertu.

1 sierp­nia: Future Folk

W pier­wszy dzień sierp­nia Let­nią Sceną Sfery zawład­nie mieszanka folku i muzyki elek­tron­icznej, czyli Future Folk. Nowoczesne i niepow­tarzalne brzmienia to efekt współpracy śpiewa­jącego górala, zakochanego w kul­turze Pod­hala skrzypka oraz DJ’a, pro­du­centa muzy­cznego, kom­pozy­tora, remix­era i reży­sera dźwięku w jed­nym. Gwiazdą zespołu jest Stanisław Karpiel-​Bułecka, brat wokalisty Zakopower, znany m.in. z „Tańca z gwiaz­dami” oraz swoich sukcesów na stoku w nar­cia­rst­wie freestylowym.

Połącze­nie muzyki tanecznej z góral­szczyzną to mieszanka ory­gi­nalna, która z pewnoś­cią nie pozostawi obo­jęt­nym żadnego biel­szczan­ina, który góry i kul­turę góral­ską darzy zawsze wielką sympatią.

8 sierp­nia: Recicl@-G en Cuero

W ten sierp­niowy, piątkowy wieczór na Placu Bolka i Lolka zapanują kubańskie kli­maty. Wszys­tko za sprawą innowa­cyjnej grupy Recicl@-G en Cuero gra­jącej w styl­istyce fusion. Tworzą ją muzycy z Kuby (Yoilan Perez Har­ri­ette, Rei Ceballo, Toni Junior B.I.G, Renel Valdes, Eddy Aguero) oraz z Pol­ski (Krzysztof Więck­owski i Mikołaj Try­bulec). Dzięki temu połącze­niu udało się uzyskać wspani­ałą, wybu­chową mieszankę muzy­czną: zmysłowe latynoskie rytmy współ­grają z wpły­wami salsy, son, regge­ton, rumby, popu, rocka, hip-​hopu ramy, a nawet muzyki alter­naty­wnej. To wszys­tko sprawia, że na kon­cer­tach Recicl@-G en Cuero każdy zna­jdzie coś dla siebie, a cała pub­liczność od samego początku do końca bawi się wyśmienicie. 

22 sierp­nia: Koniec Świata

To będzie bardzo ener­gety­czny kon­cert na Let­niej Sce­nie Sfery. W ten piątkowy wieczór wys­tąpi katow­icki Koniec Świata. Jego muzyka to ener­gety­czna mieszanka rocka, ska i punka. Zespół ist­nieje od 2000 roku, a na kon­cie ma sie­dem albumów dłu­gogra­ją­cych. Nie brak na nich prze­bo­jów. W ciągu blisko pięt­nasu lat kari­ery zespół dał się poz­nać m.in. w takich utworach, jak „Serce w Paryżu”, „Między Tobą a Mną” czy „Granaty w Ple­caku”. Do sukcesów muzyków z całą pewnoś­cią należy zal­iczyć wys­tępy na Przys­tanku Wood­stock, na fes­ti­walu w Jarocinie oraz udział w jed­nej z najwięk­szych tras kon­cer­towych z cyklu Punky Reg­gae Live w 2007 roku.

29 sierp­nia: Natalia Kukulska

To już trady­cja, że na zakończe­nie wakacji na Let­niej Sce­nie Sfery pojawia się gwiazda najwięk­szego for­matu, której piosenki od lat nuci cała Pol­ska. Natalia Kukul­ska na muzy­cznej sce­nie funkcjonuje od swoich najmłod­szych lat. W 1986 roku, kiedy miała 10 lat, wydała swój pier­wszy album „Natalia” z piosenkami dla dzieci. To właśnie z tego albumu pochodzi prze­bój „Puszek-​okruszek”. Potem kari­era Natalii potoczyła się bardzo dynam­icznie. Na kole­jnych pły­tach zna­j­dowały się prze­boje „Im więcej Ciebie tym mniej”, „Zakochani” czy „Piosenka światłoczuła”. Nic dzi­wnego, że na kon­cer­tach fani śpiewają więk­szość piosenek razem z artystką. 


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.