Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Między­nar­o­dowy sukces biel­skiego zespołu

Początkiem czer­wca 2014 roku Zespół Tańców Bałkańs­kich „Kolo”, dzi­ała­jący w Domu Kul­tury im. Wik­torii Kubisz w Bielsku-​Białej, odniósł między­nar­o­dowy sukces, zaj­mu­jąc II miejsce w kat­e­gorii „tańce ludowe na pod­stawie etnicznej” w XIV Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu Etnicznym „Dzieci Bałkanów” w miejs­cowości Min­er­alni Bani – Haskovo w Bułgarii.

W przeglądzie wzięło udział 85 grup i 40 indy­wid­u­al­nych artys­tów (łącznie niemal 2 tysiące uczest­ników) z następu­ją­cych państw: Buł­garia, Boś­nia i Herce­gow­ina, Ser­bia, Chorwacja, Tur­cja, Rumu­nia, Moł­dawia, Mace­do­nia i Pol­ska. Zespół Kolo zaprezen­tował 3 układy taneczne: buł­garski, chorwacki i macedoński.

Kolo to zespół z wielo­let­nim doświad­cze­niem i wspani­ałym dorobkiem, lau­reat licznych nagród w kraju i za granicą. Dzi­ała od 1984 roku pod kierunk­iem Avdyla Murteza, absol­wenta Szkoły Folk­loru Chorwack­iego w Zagrze­biu, ped­a­goga, niegdyś tancerza Nar­o­dowego Zespołu Jugosławii, cenionego jurora przeglądów folk­lo­rysty­cznych. Uczest­nicy zajęć poz­nają bogaty folk­lor nar­o­dów Półwyspu Bałkańskiego: Ser­bii, Chorwacji, Kosowa, Albanii, Mace­donii i Buł­garii. Pod­czas wys­tępów Kolo prezen­tuje trady­cyjne tańce bałkańskie z różnych regionów.

Infor­ma­cje na temat naboru do zespołu i infor­ma­cje o nim można znaleźć TU lub w sekre­taria­cie Kubiszówki (ul. Słowack­iego 17, Bielsko-​Biała) i pod numerem tele­fonu: 33 812 58 86.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.