Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Spek­takl muzy­czny „Skarb” — po premierze

W czer­wcu 2014 roku na Dużej Sce­nie Teatru Pol­skiego odbyły się dwa pre­mierowe przed­staw­ienia wid­owiska „Skarb” z udzi­ałem ponad dwudzi­estu młodych aktorów w wieku od 7 do 17 lat, którzy przez dziewięć miesięcy pra­cow­ali pod okiem pro­fesjon­al­nych artys­tów związanych zawodowo z naszym miastem. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem to przedsięwzięcie.

Autorką pełnego bar­wnych postaci i zaskaku­ją­cych zwrotów akcji sce­nar­iusza wid­owiska jest Marta Gzowska-​Sawicka, reży­serem – Rafał Saw­icki. Dopeł­ni­ają go nas­tro­jowe piosenki Krzysztofa Maciejowskiego, piękna chore­ografia Katarzyny Zielonki, kostiumy znanej pro­jek­tan­tki mody Natashy Pavluchenko, wresz­cie scenografia, którą przy­go­towali uczniowie biel­skiego Ogól­nok­sz­tałcącego Liceum Plas­ty­cznego pod okiem wybit­nego scenografa fil­mowego i teatral­nego — Grze­gorza Poli­cińskiego. W pre­mierowym przed­staw­ie­niu wzięli także udział artyści związani na co dzień z Teatrem Pol­skim: Marta Gzowska-​Sawicka, Katarzyna Zielonka i Sła­womir Miska.

Przed premierą. Spek­takl jest pier­wszym pro­jek­tem pow­stałego we wrześniu 2013 roku Cen­trum Artystyczno-​Edukacyjnego PROSCE­NION, które tworzą bielscy artyści różnych spec­jal­ności, będący jed­nocześnie doświad­c­zonymi instruk­torami w dziedz­i­nach aktorstwa, tańca i śpiewu. W przed­sięwz­ię­cie zaan­gażowało się wielu ludzi i insty­tucji kul­tur­al­nych Bielska-​Białej.

His­to­ria Róży i Janka

Chło­piec i dziew­czynka przy­chodzą na świat tej samej nocy. Róża jest córką zamożnego jubil­era, zaś Janek podrzutkiem, który trafia pod drzwi sie­ro­cińca. Róża, oczko w głowie swo­jego ojca, otrzy­muje najs­taran­niejsze wychowanie, zaś Jaś –mały łobuziak z ogromną fan­tazją, jest utrapi­e­niem sióstr zakon­nych, prowadzą­cych sie­rociniec. Dzieci spo­tykają się przy­pad­kiem i udają się pota­jem­nie na poszuki­wanie skarbu, który połączy ich na całe życie. Los jed­nak przez lata nieustan­nie ich rozdziela, a różnica w pochodze­niu nie pozwala im być razem. Miłość rozk­wita w wieku dojrze­wa­nia wraz ze świado­moś­cią tego, jak skon­struowany jest świat. W końcu Róża i Janek jako młodzi ludzie po wielu perypeti­ach i zabawnych zawirowa­ni­ach fab­u­larnych rozu­mieją, co w ich życiu jest naprawdę ważné, co jest owym rzec­zonym „skarbem”.

Cen­trum Artystyczno-​Edukacyjne Proscenion

Prosce­nion to wyjątkowa inic­jatywa artys­tów związanych z biel­skim teatrem – Katarzyny Zielonki i Rafała Saw­ick­iego, skierowana do młodych ludzi, zarówno zain­tere­sowanych teatrem, tańcem i sztuką, jak i tych, którzy dopiero szukają swo­jej pasji. To szansa na rozwój tal­entu poprzez spotkanie z doświad­c­zonymi instruk­torami, a jed­nocześnie prak­tyku­ją­cymi artys­tami: aktorami, tancerzami, wokalis­tami, muzykami. To możli­wość twór­czego zapełnienia wol­nego czasu, posz­erzenia umiejęt­ności, szkoła kon­sek­wencji i nauka dyscy­pliny. Wresz­cie to niezwykła przygoda.

Zaję­cia aktorskie w ramach warsz­tatów „Skarb” prowadzili Rafał Saw­icki, aktor Teatru Pol­skiego w Bielsku-​Białej, aktor teatralny i fil­mowy, instruk­tor teatralny, prezes Sto­warzyszenia Cen­trum Sztuki KON­TRAST, Marta Gzowska-​Sawicka, wokalistka i aktorka Teatru Pol­skiego w Bielsku-​Białej, oraz Sławek Miska, absol­went Krakowskiej Państ­wowej Wyższej Szkoły Teatral­nej, i aktor Teatru Pol­skiego, zaję­cia z tańca i ruchu scenicznego – Katarzyna Zielonka, absol­wen­tka Państ­wowej Ogól­nok­sz­tałcącej Szkoły Bale­towej w Bytomiu, chore­ograf i tancerka, wys­tępu­jąca na sce­nie Teatru Pol­skiego. Pieczę na stroną wokalną spra­wowały Alek­san­dra Stępień oraz Agnieszka Sobas, wokalistka, oboistka, nauczy­cielka śpiewu i gry na oboju, członk­ini Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Sztuki Wokalnej Nat­ural Voice Per­fec­tion (NVP) i jego cer­ty­fikowany ped­a­gog wokalny II-​go stopnia.

W pier­wszej części warsz­tatów uczest­nicy uczyli się tech­nik kon­cen­tracji, umożli­wia­ją­cych poko­nanie tremy, inter­pre­tacji tek­stu, uży­wa­nia emocji, a także rozwi­jali wyobraźnię, pra­cow­ali nad emisją głosu, ćwiczyli zada­nia z dzi­ała­nia scenicznego i panowa­nia nad ciałem, łączenia ruchu ze słowem i muzyką, poz­nawali chore­ografie odd­a­jące charak­tery i nas­troje oraz szli­fowali różné tech­niki tańca, np. mod­ern dance, jazz, taniec współczesny, Broad­way dance. Efekt? Kondy­cja, sprawność, radość, swo­boda w wyraża­niu siebie! Druga część zajęć została poświę­cona przy­go­towa­niu musi­calu „Skarb”, którego pre­miera zakończyła tegoroczną edy­cję warsz­tatów aktorsko-​musicalowych Cen­trum Edukacyjno-​Artystycznego Prosce­nion. I właśnie zdoby­cie umiejęt­ności aktorsko-​tanecznych i szansa na ich pokazanie na pro­fesjon­al­nej sce­nie jest nagrodą za miesiące ćwiczeń.Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.