Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Trwa trzeci Biel­ski Fes­ti­wal Sztuk Wizualnych

3. Biel­ski Fes­ti­wal Sztuk Wiz­ual­nych rozpoczął się 27 czer­wca 2014 roku. Wys­tawy można oglą­dać do 24 sierp­nia w kilku gale­ri­ach i muzeach Bielska-​Białej. Fes­ti­wal ma charak­ter inter­dyscy­pli­narny, obe­j­muje 13 kat­e­gorii z różnych obszarów sztuki wiz­ual­nej: malarstwo, rysunek, grafikę, plakat, fotografię, rzeźbę, obiekt, insta­lację, ceramikę, tkan­inę, film, wideo i per­for­mans. W tegorocznej edy­cji uczest­niczy 166 artys­tów z Bielska-​Białej i regionu biel­skiego, których prace prezen­towane są w kilku gale­ri­ach i muzeach.

W dwóch najwięk­szych przestrzeni­ach: Starej Fab­ryce – odd­ziale Muzeum His­to­rycznego w Bielsku-​Białej – i Galerii Biel­skiej BWA prace są wymieszane pod wzglę­dem tech­niki; są tu malarstwo, rzeźba, wideo, insta­lacje, w Fab­ryce także ceramika i tkan­ina. Sale Zamku Sułkowskiego przez­nac­zono na rysunek, grafikę, plakat oraz rzeźbę w met­alu. Dwie kole­jne galerie spec­jal­izują się w fotografii: w B&B prezen­towani są członkowie ZPAF, w Fun­dacji Cen­trum Fotografii – pozostali fotograficy.

Wielką wartoś­cią fes­ti­walu jest napływ młodych artys­tów, zwykle świeżych absol­wen­tów Akademii Sztuk Pięknych, którzy mają możli­wość debi­utu na „swoim tere­nie”. Okazuje się też, że tal­ent w obec­nych cza­sach ma okazję objawić się nie tylko na stu­di­ach: jeden z najmłod­szych artys­tów (rocznik 1994), biel­szczanin mieszka­jący obec­nie w Lon­dynie, ma już na swoim kon­cie m.in. udział w wys­tawie w Muzeum Sztuki Nowoczes­nej w Warsza­wie oraz nagrodę w znaczą­cym między­nar­o­dowym konkur­sie fotograficznym, reprezen­towany jest przez znaną warsza­wską galerię sztuki”  – mówi Agata Smal­cerz, kura­tor fes­ti­walu, dyrek­tor Galerii Biel­skiej BWA.

Podob­nie, jak w poprzed­nich edy­c­jach, fes­ti­wal wyszedł poza sale wys­ta­wowe, prezen­tu­jąc dzieła artys­tów w przestrzeni pub­licznej. Jed­nym z nich jest insta­lacja Ernesta Zawady, tworząca delikatną sieć roz­ciąg­niętą na wysokości 4 m nad placem obok Galerii Biel­skiej BWA („W sieci”). Prezen­towany był także obiekt Patryka Chwastka pt. „Bed Intrud­ers Teatr”, przed­staw­ia­jący samochód będący jed­nocześnie objaz­dowym teatrem. W cza­sie wakacji pow­staną kole­jne real­iza­cje w przestrzeni Bielska-​Białej.

Autorzy naj­ciekawszych prac zostali nagrodzeni. Teresa Gołda-​Sowicka otrzy­mała Nagrodę Główną Prezy­denta Miasta Bielska-​Białej Jacka Kry­wulta za najnowsze obrazy ole­jne pt. „Chmurzysko” i „Zmi­en­ność”; Tamara Berdowska za dwa malarskie reliefy „Bez tytułu” z 2014 roku otrzy­mała Nagrodę Spon­sora AQUA SA. Przyz­nane zostały cztery Nagrody Spec­jalne Fes­ti­walu w postaci zaproszenia do wys­taw indy­wid­u­al­nych: dyrek­tor Galerii Biel­skiej BWA uhonorowała biel­ską artys­tkę Kar­inę Czernek „za ory­gi­nalną tech­nikę, dzięki której osiąga efekt przenika­nia płaszczyzn, łącząc sub­telną ingerencję malarską z niezwykłym wyczu­ciem koloru” – wystawa indy­wid­u­alna będzie miała miejsce w Galerii Biel­skiej BWA, prezes Fun­dacji Cen­trum Fotografii przyz­nał nagrodę autorowi fotografii pejza­żowej Piotrowi Tar­gos­zowi – artysta przed­stawi prace w Galerii Fotografii B&B; dyrek­tor Muzeum His­to­rycznego w Bielsku-​Białej wyróżniła autora rzeźb ceram­icznych Łukasza Karkoszkę; prezes Biel­skiego Okręgu Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków zaprezen­tuje twór­c­zość rzeźbiarki Joanny Żochowskiej – wys­tawa prac biel­skiej artys­tki zain­au­gu­ruje wkrótce dzi­ałal­ność Galerii ZPAP w Bielsku-​Białej.

Kiedy i gdzie?

– Gale­ria Biel­ska BWA, ul. 3 Maja 11. Gale­ria czynna codzi­en­nie w godz. od 10.00 do 18.00. Ceny biletów: nor­malny – 6 zł, ulgowy – 3 zł, w środy wstęp bezpłatny, w niedziele wstęp za złotówkę.

– Muzeum His­to­ryczne w Bielsku-​Białej :

Zamek książąt Sułkows­kich, ul. Wzgórze 16. Gale­ria czynna: wtorek, sob­ota, niedziela w godz. 9.00 – 15.00; środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 16.00. Ceny biletów: nor­malny – 8 zł, ulgowy 5 zł.

Stara Fab­ryka, pl. Żwirki i Wig­ury 8. Gale­ria czynna: wtorek, sob­ota, niedziela w godz. 9.00 – 15.00; środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 16.00. Ceny biletów: nor­malny – 5 zł, ulgowy – 3 zł

– Gale­ria Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12. Gale­ria czynna: wtorek – piątek w godz. 10.00 – 18.00. Wstęp wolny.

– Fun­dacja Cen­trum Fotografii, Rynek 11. Gale­ria czynna: wtorek – piątek w godz. 11.00 – 16.00; sob­ota w godz. 10.00 – 16.00. Wstęp wolny.

Zdję­cia w galerii: K. Morcinek, J. ŁabądźDołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.