Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

O nas

Bab­skie Biel­sko to pier­wszy por­tal dla kobiet na Podbeskidziu. To por­tal twor­zony spec­jal­nie dla Was, w odpowiedzi na Wasze potrzeby i… twor­zony przez Was. Prag­niemy, by por­tal Bab­skie Biel­sko był miejscem naszych kobiecych spotkań, nieza­leżnie od Waszego wieku, zain­tere­sowań , świato­poglądu czy sytu­acji materialnej.

Idea por­talu jest prosta: mówimy o tem­at­ach glob­al­nych poprzez lokalność miejsca, w którym żyjemy. Pokażemy Wam, że w Biel­sku i okolicznych miejs­cowoś­ci­ach żyją wspaniali ludzie, eksperci i spec­jal­iści, którzy spec­jal­nie dla por­talu Bab­skie Biel­sko będą dzielić się swoją wiedzą i doświad­czeni­ami. “Prow­incja” nie doty­czy małego miasta — prow­incja jest w naszych głowach. Por­tal Bab­skie Biel­sko przekona te z Was, które wahają się, czy wró­cić do Biel­ska — zobaczy­cie, że może­cie żyć w pięknym, spoko­jnym mieś­cie z dużym potenc­jałem i możli­woś­ci­ami roz­woju– tu warto wracać!

Unika­towym dzi­ałem por­talu są Porterty Kobiet — kobiet żyją­cych na Podbeskidziu. Będziemy wspom­i­nać zarówno posta­cie his­to­ryczne, jak i współcześnie dzi­ała­jące kobi­ety. Zależy nam, by przy­bliżyć syl­wetki nie tylko sławnych osób, ale także kobiet, które swoją postawą życiową, świato­poglą­dem, wykony­waną pracą czy hobby są wspani­ałym wzorem do naśladowania.

Nie zamknięmy się jedynie w wirtu­al­nym świecie — spotkamy się na licznych imprezach, kon­fer­enc­jach, dyskus­jach, wys­tawach, piknikach i koncertach.

To por­tal dla Was, o Was i z Wami. Zachę­camy do jego współt­worzenia, pisz­cie do nas o tym, co Was intere­suje — najlep­sze tek­sty będą pub­likowane na por­talu! Zachę­camy także do dzie­le­nia się z nami pomysłami na artykuły czy imprezy,w których miały­byś­cie ochotę uczest­niczyc — postaramy się spełnić Wasze marzenia!

zespół redakcji Bab­skiego Bielska

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.