Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA

Dro­gie Panie, to były wspani­ałe trzy lata, pełné wrażeń, inspiracji, pozy­ty­wnej energii, spotkań w gronie kobiet Podbeskidzia. Razem dokon­ałyśmy tego, co w wielu mias­tach się nie udało – stworzyłyśmy „bab­ską” społeczność, która za pomocą por­talu Bab­skie Biel­sko, Face­booka, licznych wydarzeń inte­growała się, współpra­cow­ała, rozwi­jała. Obec­nie jed­nak dynam­iczny rozwój naszej wiodącej dzi­ałal­ności uniemożli­wia nam kon­tyn­uowanie prowadzenia portalu.

Te wspólne trzy lata to setki artykułów na najroz­mait­sze tem­aty — baw­iłyśmy się modą, odwiedza­łyśmy biel­skie galerie, chodz­iłyśmy na kon­certy, gotowałyśmy pyszne rzeczy, rozwi­jałyśmy się zawodowo, dbałyśmy o zdrowie, prowadząc akty­wny tryb życia. To duża grupa wspani­ałych obser­wa­torek poczy­nań Bab­skiego Biel­ska, która sku­pi­ała się też na fanpage’u por­talu na Face­booku – wza­jem­nie się inspirowałyśmy, poz­nawałyśmy, działałyśmy.

To również liczne więk­sze i mniejsze wydarzenia, które orga­ni­zowałyśmy spec­jal­nie dla Was. W końcu od tego się zaczęło. Dwie odsłony Fes­ti­walu Roz­woju Kobiet „Bab­skie Biel­sko” były potężnym impulsem dla stworzenia wyjątkowego miejsca w Internecie, w którym kobi­ety znalazłyby dla siebie zawsze coś wartoś­ciowego. Por­tal miał mieć nie tylko wymiar wirtu­alny, ale też sku­piać Czytel­niczki pod­czas różnorod­nych imprez. Pięć edy­cji Fes­ti­walu Roz­woju Kobiet, trzy edy­cje net­workingowego Forum Biel­szczanek, dwie edy­cje „Mamo, Tato! Spędź ze mną czas”, a także wiele innych: Bab­skie Euro, Bab­skie Biel­sko w Ciąży, Bab­ski Biznes, Bab­ski Fes­ti­wal Wiz­erunku, Bab­ska Wspinaczka, Bab­skie Kino Ambitne, Akademia Bab­skiego Portfela…

W ciągu tych trzech lat miałyśmy przy­jem­ność współpra­cować z wieloma z Was – z utal­en­towanymi artys­tkami, kobi­etami sukcesu, osobami ambit­nymi i pełnymi pasji.

Chci­ały­byśmy wszys­tkim Wam – wyjątkowym Czytel­niczkom Bab­skiego Biel­ska – podz­iękować za te trzy wspól­nie spęd­zone lata. Mamy nadzieję, że także dla Was był to czas obfi­tu­jący w pozy­ty­wne zdarzenia, nowe doświad­czenia i licznie naw­iązy­wane kontakty.

***

Myślisz o włas­nym biz­ne­sie? Chcesz rozsz­erzyć doty­chczas prowad­zoną dzi­ałal­ność? Jeżeli jesteś zainteresowana/​y zaku­pem por­tali Bab­skie Biel­sko i Bab­ska Sile­sia, skon­tak­tuj się z nami w celu uzyska­nia szczegółowych informacji.

Adres kon­tak­towy: redakcja@​babskiebielsko.​pl

Redakcja Bab­skiego Bielska


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.