Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Długi week­end z tang­iem: Sex­teto Roberto Siri, warsz­taty, milongi. Wygraj bilety!

Kochasz tango? Mógłbyś tańczyć bez końca? Albo wręcz prze­ci­wnie — chci­ałbyś spróbować czegoś nowego, pory­wa­jącego? W dni­ach 19 – 22 wrześ­nia będzie ku temu okazja pod­czas Bielsko-​Biała Long Tango Week­endu, na który zaprasza m.in. Sto­warzysze­nie Tanga Argen­tyńskiego „Bielsko-​Buenos Tango”. W ramach tan­gowego week­endu odbędzie się kon­cert Sex­teto Roberto Siri, liczne milongi, a także warsz­taty, prowad­zone przez Katarzynę Press i Ireneusza Michalewicza. Bab­skie Biel­sko patronuje temu niezwykłemu muzy­cznemu wydarzeniu.

KON­CERT

Sex­teto Roberto Siri został założony w późnych lat­ach 50-​tych. Grupa ma skład klasy­cznego sek­stetu tan­gowego, składa­jącego się z dwóch ban­do­neonów, dwo­jga skrzy­p­iec, kon­tra­basu, pianina i solisty. Zespół ma bardzo sze­roki, taneczny reper­tuar. Jed­nak najlepiej czuje się gra­jąc utwory orkiestr z lat 40-​tych XX wieku — takich jak Miguel Calo, Angel D’Agostino, Ricardo Tan­turi oraz Car­los Di Sarli. Na brzmie­nie zespołu mają duży wpływ aranżacje tych kom­pozy­cji wyko­nane przez Roberto Siri.

Roberto Siri jest artysty­cznym pseudon­imem i jed­nocześnie skrótem od Roberto Sir­i­marco. Został on stwor­zony przez Raula Berona — znanego tan­gowego wokalistę. Wspólne osiąg­nię­cia oraz łącząca ich wielka przy­jaźń zaowocow­ały skom­ponowaniem przez Roberto Siri tanga poświę­conego temu wielkiemu soliś­cie. Roberto Siri w 1986 roku został nagrod­zony Złotą Nagrodą Gardela (Gardel de Oro Award) — najbardziej prestiżową nagrodą przyz­nawaną przez argen­tyński prze­mysł muzy­czny. Miał przy­wilej wys­tępowa­nia z wielkimi solis­tami muzyki tan­gowej, takimi jak Alberto Podesta i Ruben Cane.

W roku 2012 grupa odbyła wielką europe­jską trasę kon­cer­tową biorąc udział w fes­ti­walach i milon­gach w takich kra­jach jak Fin­lan­dia, Szwecja, Szwa­j­caria, Bel­gia, Francja, Niemcy, Włochy oraz Hisz­pa­nia. W bieżą­cym roku do swo­jej kole­jnej trasy kon­cer­towej po Europie włączyli także Pol­skę, gdzie będą kon­cer­tować po raz pier­wszy — właśnie w Bielsku-​Białej. Kon­cert będzie miał miejsce 22 wrześ­nia 2013 r., o godzinie 19.00, w BCK.

W cza­sie kon­certu odbędzie się też pokaz tanga argen­tyńskiego, który dadzą Katarzyna Press i Ireneusz Michalewicz, tancerze, nauczy­ciele i pop­u­laryza­torzy tanga argen­tyńskiego z Wrocławia, założy­ciele szkoły tanga „Tangoki”.

Bilety na kon­cert: 60 zł (nor­malny), 45 zł (młodzież ucząca się, emeryci i ren­ciści), 80 zł (miejsca VIP). Bilety można naby­wać w Sto­warzysze­niu BBTango, w szkole Tan­go­Mocja, w Biel­skim Cen­trum Kul­tury oraz na czwartkowej milondze w Masce. Więcej infor­ma­cji o bile­tach zna­j­duje się TU.

MILONGI

Odbędą się nie tylko warsz­taty i kon­cert, ale również szereg innych atrakcji:

  • – w czwartek, 19 IX, coty­god­niowa milonga w Masce,
  • – w piątek, 20 IX, przed­warsz­ta­towa milonga w Masce,
  • – w sobotę, 21 IX, warsz­ta­towa milonga w Masce, z pokazem Katarzyny Press i Ireneusza Michalewicza,
  • – w niedzielę, 22 X, kon­cert sek­stetu Roberto Siri z pokazem, potem milonga, pod­czas której sek­stet Roberto Siri będzie grać do tańca przez więk­szość czasu.

WARSZ­TATY

Tan­goki, czyli Katarzyna Press i Ireneusz Michalewicz, to ludzie otwarci, kreaty­wni i innowa­cyjni. Często współpracują z nauczy­cielami tanga z innych miast i kra­jów po to, by inte­grować środowisko tan­gowe, wymieniać się wiedzą, pomysłami i dobrą energią. Prócz lekcji i warsz­tatów od wielu lat prowadzą imprezy tan­gowe, które pod­bi­jają serca miłośników tanga w Polsce i za granicą: „Tan­gowa Majówka”, „Jesi­enne Tango”, „Wakacje z Tang­iem” etc. Wraz z zespołem Ariela Ramireza tańczyli m.in. na sce­nach Fil­har­monii Opol­skiej i Fil­har­monii Wrocławskiej.

Katarzyna Press i Ireneusz Michalewicz poprowadzą warsz­taty tanga, które odbędą się w dni­ach 2122 wrześ­nia. Szczegóły dostępne są TU lub TU.

SZCZEGÓŁY

Szczegółowy plan wydarzeń dostępny jest TU.

Kon­takt: bbtango@​etaniec.​org, 601 46 13 66 — Anna Pietruszewska, 503 064 953 — Grze­gorz Skoczylas.

KONKURS!

Do zdoby­cia są dwie poje­dyncze wejś­ciówki na kon­cert Sex­teto Roberto Siri! Poprawną odpowiedź na pytanie: Jaką nagrodę otrzy­mał Roberto Siri w 1986 roku? należy wysłać na e-​mail: redakcja@​babskiebielsko.​pl . Spośród autorów nadesłanych odpowiedzi wylo­su­jemy dwóch szczęśli­w­ców, którzy otrzy­mają bilety. Konkurs trwa do 13 wrześ­nia 2013 roku. Powodzenia!

***

Wejś­ciówki otrzy­mują Beata Ł. i Mag­dalena D. Z Pani­ami skon­tak­tu­jemy się mailowo.Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.