Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Odór nasz powszedni, czyli w Lip­niku bez zmian

Budzisz się rano, wsta­jesz, prze­cią­gasz się i otwierasz okno. Do środka wpływa rześkie powi­etrze. Wychodzisz na balkon lub taras, siadasz w fotelu i jesz śniadanie, wyp­i­jasz kawę. Zapraszasz zna­jomych na grilla — świet­nie się baw­icie w ogrodzie, rozkoszu­je­cie zie­lenią i chło­dem wiec­zoru po upale dnia… No, chyba, że mieszkasz w Lip­niku. Mieszkańcy tej biel­skiej dziel­nicy postanow­ili wziąć sprawę uprzykrza­ją­cych życie zapachów z Zakładu Gospo­darki Odpadami we własne ręce. Powołali inic­jatywę pod nazwą „Dość smrodu!”, która ma sprzy­jać konkret­nym dzi­ałan­iom wymier­zonym prze­ciw uciążli­wemu odor­owi. Tworzą też inter­ak­ty­wną „mapę smrodu”, która ma zobra­zować skalę problemu.

Prob­lem ist­nieje od dziesiątek lat, nato­mi­ast od dwóch lat skala jest tak duża, a dzi­ała­nia zapo­b­ie­gaw­cze tak nieu­dolne, że mam naprawdę pod­stawę do poważnych obaw o nasze zdrowie, jak i kom­fort nor­mal­nego życia. — stwierdza Renata Lejawka, jedna z inic­ja­torek akcji.

To od niej otrzy­małyśmy wiado­mość z nakreślonym prob­le­mem, o którym już od dłuższego czasu słyszy się coraz więcej. Bo jak tu żyć, gdy nie można otworzyć okna, wyjść na zewnątrz, pójść z dzieck­iem na spacer, a przy okazji pood­dy­chać świeżym powi­etrzem? Wszys­tko to między innymi dlat­ego, że Zakład Gospo­darki Odpadami (ZGO) jest usy­tuowany bardzo niefor­tun­nie, na wzniesie­niu, w bliskiej odległości od zamieszkanych posesji.

Renata Lejawka z zespołu prob­le­mowego „Odór” przy Radzie Osiedla Lip­nik pisze:

Od czasu, jak został wdrożony sys­tem seg­re­gacji śmieci na mokre/​suche i uru­chomiono kom­pos­townię, zaczęła się prawdziwa gehenna. Odór, emi­towany przy pro­ce­sie tech­no­log­icznym obróbki mokrych śmieci, jest roznos­zony, w zależności od wia­tru, w promie­niu nawet 3 km od ZGO! Co oznacza, że przykry zapach trafia do tysięcy mieszkańców Lip­nika, Hałc­nowa, Małych Kóz, a nawet do Białej czy Zło­tych Łanów. 

Żeby to dokład­nie zobra­zować — kiedy śmierdzi: nie da się wietrzyć pokoju, otworzyć szyby w samo­chodzie, bawić z dzieck­iem w ogródku, zaprosić gości na taras. Zas­tanaw­iamy się czy jeść owoce z ogrodu, trudno suszyć pranie w takiej atmos­ferze. Smród towarzyszy dzieciom na placu zabaw czy boisku. Nachodzi nas na spac­er­ach czy pod­czas mszy. Jest chwilowy lub otacza godz­i­nami… Władze ZGO i miasta, najpierw próbowały udawać, że prob­lemu nie ma, potem twierdz­iły, że to sytu­acja prze­jś­ciowa, a dziś przyz­nają, że prob­lem jest trudny, a my mamy pod­stawy uważać, że temat prz­erósł osoby odpowiedzialne za jego rozwiązanie.

Nie zgadzamy się na życie naszych rodzin w smrodzie. Dlat­ego domagamy się od władz naty­ch­mi­as­towych i zde­cy­dowanych dzi­ałań izolu­ją­cych smród od ludzi. Aby nasz głos był silny, zainicjowal­iśmy kilka dzi­ałań obrazu­ją­cych skalę prob­lemu oraz jed­noczą­cych zain­tere­sowanych. Są to między innymi pety­cja do prezy­denta miasta – wystar­czy pod­pis na stronie pety​cje​.pl, a także zachę­canie do akty­wności tych, których prob­lem dotknął, za pomocą strony www​.dosc​sm​rodu​.pl , która jest twor­zona, by opisy­wać wszys­tkie dzi­ała­nia i infor­ma­cje o akcji.

Często słyszymy „śmierdzi­ało u mnie”, „czy ktoś coś z tym zrobi?” itd. My pro­ponu­jemy dzi­ała­nia. Mamy prawo złożyć skargę do Straży Miejskiej czy do ZGO, gdyż jest to uciążli­wość sąsiedzka. Warto dzwonić — inter­we­niować. A jed­nocześnie zaz­naczyć moment uciążli­wości odoru na inter­ak­ty­wnej „mapie smrodu”, która zobrazuje problem.

Zachę­cam do przyłączenia się i nie pozostawa­nia biernym.”


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.