Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Katolicki ślub z osobą innego wyz­na­nia — na czym polega?

Spo­tykają się ona i on. Ona wierząca, prak­tyku­jąca katoliczka, a on ateista lub innej wiary. Są ze sobą szczęśliwi, chcą założyć razem rodz­inę. Dla niej jed­nak ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego nie wchodzi w grę, a dla niego tym bardziej w grę nie wchodzi trady­cyjny ślub koś­cielny. Co zro­bić w takim przy­padku? Czy jest inne rozwiązanie?

Każda dziew­czynka marzy o pięknym ślubie jak z bajki: o białej sukni, w której pójdzie do ołtarza, welonie do samej ziemi oraz o księ­ciu na białym koniu… Co jed­nak, jeśli jedna ze stron nie chce złożyć przysięgi przed Bogiem, tylko przed państ­wem i ukochaną osobą? Koś­ciół coraz częś­ciej zgadza się w takich przy­pad­kach na ślub jed­nos­tronny, tak zwany „mieszany”. Może on zostać udzielony w przy­padku par, w których jedna z osób jest innej wiary niż katolicka, lub jest ateistą.

Przed ślubem narzeczeni uczęszczają na zaję­cia przed­małżeńskie. Pod­czas takiego ślubu tylko jedna ze stron składa przysięgę przed Bogiem i w pełni uczest­niczy w sakra­men­cie zaślu­bin, a druga strona składa tylko przysięgę w formie takiej jak w Urzędzie Stanu Cywilnego. Koś­ciół dopuszcza tę możli­wość od czasu II soboru Watykańskiego w 1962 roku. Żeby przys­tąpić do ślubu z osobą niewierzącą lub innej wiary, potrzebne jest uzyskanie dys­pensy od biskupa. Jest ona także potrzebna w przy­padku osób, które odeszły od koś­cioła katolick­iego, ale przys­tąpiły do wszys­t­kich potrzeb­nych do zawar­cia związku małżeńskiego sakra­men­tów, takich jak chrzest i bierz­mowanie. Zgod­nie z prawem kanon­icznym osoba wierząca przed ślubem musi pod­pisać doku­ment, w którym gwaran­tuje, że nie porzuci wiary katolick­iej, oraz że wychowa dzieci zgod­nie z jej dok­try­nami. Żeby doku­ment był ważny, part­ner musi być świadomy pod­pisanego doku­mentu oraz musi zag­waran­tować, że nie będzie staw­iał przeszkód w wychowa­niu dzieci w duchu religii.

Jak w klasy­cznym ślubie katolickim, tak i przy jed­nos­tron­nym najważniejszym aspek­tem jest ode­branie przez księdza przyrzeczeń małżeńs­kich. Jed­nak dla osoby niewierzącej for­muła przyrzeczenia jest zmieni­ana – nie wypowiada ona „Tak mi dopomóż Panie Boże Wszech­mogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci”. Jeśli druga strona czuje potrzebę przyrzeczenia w imię Boga, jeśli wierzy w Boga innego niż katolicki, może jed­nak tak postąpić. Nie ma obow­iązku przys­tępowa­nia do spowiedzi przedślub­nej, ani komu­nii świętej pod­czas samej cer­e­monii. Ślub jed­nos­tronny, jeśli takie jest życze­nie narzec­zonych, nie musi być pełną mszą świętą, tylko krótką cer­e­monią, przy której musi być obec­nych dwóch świadków.

Zaw­ier­a­jąc związek małżeński z osobą niewierzącą lub innego wyz­na­nia należy pamię­tać, że często akt taki dopuszcza możli­wość roz­wodu, pod­czas gdy stan­dar­d­owo dok­tryna katolicka nie uznaje roz­wodów (oprócz szczegól­nych i wyjątkowych przy­pad­ków). Uwzględ­ni­ane są tu m.in. poglądy małżonków na wychowanie dzieci, które mogą się różnić przez kwestie religijne.

Dominika Twardzik


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.