Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kreaty­wne kam­panie antynikotynowe

Świado­mość Polaków, jeśli chodzi o szkodli­wość pale­nia papierosów, jest wysoka. Każdy z nas zna osobę, która pali lub pal­iła, a teraz ma poważné prob­lemy ze zdrowiem. Jed­nak ta nasza świado­mość nie przekłada się na społeczne realia. Pal­imy coraz więcej, kon­takt z papierosami zaczy­na­jąc często już w bardzo młodym wieku.

Zaczy­namy palić, ponieważ jest to „modne”, chcemy być lubiani, mieć tem­aty do roz­mowy z osobami, które wychodzą „na papierosa”. Często myślimy, że uda nam się z tym skończyć, kiedy tylko zechcemy, że nie jest to prob­lem. Nawet nie zda­jemy sobie sprawy, jak bardzo się mylimy. Każdy, kto próbował rzu­cić, wie, jakie jest to trudne, a zarazem każdy, komu się to udało, wie, że było warto.

Naprze­ciw palac­zom wychodzą społeczne kam­panie antyniko­tynowe. Jed­nak czy one dzi­ałają? Czy speł­ni­ają swoje pod­sta­wowe zadanie? Normą już są napisy, które zna­j­du­jemy na paczkach. „Pale­nie zabija!”, „Pale­nie szkodzi Tobie i Two­jemu otocze­niu!”… W kra­jach skan­dy­naws­kich kon­cerny tyto­niowe zaczęły pub­likować na paczkach zdję­cia chorych płuc, co przyniosło rezul­taty, jed­nak okazało się, że w pol­s­kich reali­ach jest to „zbyt drasty­czne”. Często poprzez kam­panie palacz na chwilę rzuca pale­nie po to, żeby za jakiś czas do niego wró­cić. Dodatkowo dostępne preparaty, które mają poma­gać w pozby­ciu się nałogu, dostar­czają orga­niz­mowi… niko­tyny, przez co nie ma gwarancji, że rzucimy papierosy raz, a porządnie.

Czyżby bardziej kreaty­wne kam­panie lep­iej na nas odd­zi­ały­wały? Przykład­owo, spore kon­trow­er­sje spowodowała kam­pa­nia zre­al­i­zowana przez Amerykańskie Cen­trum Kon­troli Chorób. W kilku­nastu filmikach palacze opowiadają swoją his­torię oraz namaw­iają do rzuce­nia pale­nia. Jedną z takich osób jest Amanda, która pal­iła w cza­sie ciąży, przez co jej dziecko urodz­iło się chore, 2 miesiące za wcześnie, i ważyło niecałe 2 kilo­gramy. Swoją wstrząsającą his­torię opowiedzi­ała również Terry Hall, która zaczęła palić w wieku 13 lat, a z nało­giem zer­wała dopiero w 2001 roku, kiedy zdi­ag­no­zowano u niej raka ust oraz krtani, którą ostate­cznie lekarze jej usunęli. Zmarła w wieku 53 lat, po długim i bolesnym lecze­niu. Rezul­taty tej kam­panii są zaskaku­jące. Pale­nie rzu­ciło ponad 100 tysięcy osób, a próbę rzuce­nia zadeklarowało ponad 2 mil­iony. Więk­szość kreaty­wnych kam­panii wprost pokazuje, że pale­nie zabija, nie tylko palacza, ale także jego otocze­nie, lub pokazuje, jak papierosy wpły­wają na wygląd i urodę.

Kam­panie społeczne potrafią być mniej bądź bardziej kreaty­wne. Cza­sem nas zaskakują, cza­sem szokują. Jed­nak wszys­tkie starają się mówić o prob­lemach ważnych, wskazy­wać na nie.

Dominika TwardzikDołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.