Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Pobiegną po serce zbója w Szczyrku!

Już 6 lipca 2014 roku po raz czwarty odbędzie się w Szczyrku Bieg Po Serce Zbója Szczyrka. Na wydarze­nie zapraszają Sto­warzysze­nie Zbója Szczyrka, Miasto Szczyrk oraz Sto­warzysze­nie Świa­towe Igrzyska Poloni­jne „Polo­nia – Aus­tria”. Będzie to impreza sportowo-​rekreacyjna o charak­terze chary­taty­wnym, mająca na celu wspar­cie Fun­dacji Roz­woju Kar­diochirurgii im. prof. Zbig­niewa Religi w Zabrzu, a także pomoc celom lokalnym.

Wydarze­nie o takiej for­mule już od kilku­nastu lat odbywa się wokół wiedeńskiego ratusza, ciesząc się niesłab­ną­cym zain­tere­sowaniem. Dlat­ego też w sierp­niu 2012 postanow­iliśmy, że również w Szczyrku pomożemy chorym dzieciom, a przy okazji zor­ga­nizu­jemy wielką imprezę dla abso­lut­nie WSZYS­T­KICH! — tłu­maczą organizatorzy.

Ideą imprezy jest poko­nanie jak najwięk­szej ilości okrążeń wyz­nac­zonej trasy. Tech­nika jest dowolna, a w wydarze­niu uczest­niczyć może każdy. Trasę można pokonać biegiem, prze­jechać na row­erze, hula­jn­odze, desko­rolce lub rolkach, pokonać pieszo w grupie przy­jaciół czy prze­jść z kijami do nordic walk­ing. Mile widziane są także osoby niepełnosprawne, na wózkach inwalidz­kich. Jedno okrąże­nie wyz­nac­zonej trasy jest równe określonej kwocie, która zostanie przez­nac­zona na pomoc chorym dzieciom.

Biegowi towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, m.in. kapela góral­ska, stoiska z wyrobami rękodzieła sztuki ludowej, punkty medy­czne oraz stoiska part­nerów akcji. Dla najak­ty­wniejszych przewidziano wartoś­ciowe nagrody rzeczowe.

Jak możemy pomóc?

– Poin­for­mowanie o IV Biegu jak najwięk­szej ilości osób.

– Pomoc w pozyska­niu spon­sora, w imie­niu którego wręc­zony zostanie uroczyś­cie na sce­nie czek dla chorych dzieci.

– Wykupi­e­nie paki­etu IV Biegu w cenie 10zł.

– Przekazanie atrak­cyjnych nagród, które mogłyby wziąć udział w licytacji.

– Poprzez wrzuce­nie wol­nych datków do puszek u wolon­tar­iuszy lub doko­nanie przelewu.

Szczegółowe infor­ma­cje można znaleźć TU.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.