Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Rzą­dowe in vitro: kto sko­rzysta i co otrzyma?

Ruszają kwal­i­fikacje par do zabiegów in vitro finan­sowanych przez państwo. Kto może sko­rzys­tać z bezpłat­nych zabiegów i na jaką pomoc możemy liczyć w ramach refundacji?

Kto sko­rzysta z pomocy?

W najbliższych 2 lat­ach aż w 31 placówkach zaj­mu­ją­cych się lecze­niem niepłod­ności będzie można sko­rzys­tać z bezpłat­nych zabiegów in vitro w ramach rzą­dowego pro­jektu dofi­nan­sowa­nia leczenia. Min­is­terstwo Zdrowia właśnie podało listę klinik i szpi­tali obję­tych pro­gramem refun­da­cyjnym. W sumie rząd na in vitro przez­naczył 170 mil­iony zło­tych. W więk­szości klinik już trwają kwal­i­fikacje do leczenia. Pro­gram ruszył 1 lipca. Kto może sko­rzys­tać z programu?

Z bezpłat­nego in vitro mogą sko­rzys­tać pary mające zdi­ag­no­zowaną bezwzględną niepłod­ność, lub u których udoku­men­towane lecze­nie niepłod­ności w ostat­nich 12 miesią­cach nie przyniosło efek­tów. Osoby zgłasza­jące się do pro­gramu muszą przed­stawić pełną doku­men­tację leczenia. Konieczne jest także przeprowadze­nie serii badań m.in. bada­nia AMH lub FSH u kobi­ety i badań nasienia u mężczyzn. Dla mężczyzn przys­tępu­ją­cych do pro­gramu nie ma ograniczeń wiekowych. Dla kobiet górną granicą kwal­i­fikacji jest 40 lat  – wyjaś­nia dr n. med. Anna Bed­narska Czer­wińska z Kliniki Leczenia Niepłod­ności i Diag­nos­tyki Pre­na­tal­nej Gyn­cen­trum w Katow­icach, które real­izuje już po raz drugi rzą­dowy projekt.

Medy­czne wskaza­nia do in vitro?

Ist­nieje także szereg medy­cznych czyn­ników które mogą nas zak­wal­i­fikować do leczenia. Z bezpłat­nego in vitro mogą sko­rzys­tać kobi­ety, które cier­pią na trwałe uszkodze­nie jajowodów lub u których nie ma możli­wości oper­a­cyjnego usunię­cia przy­czyny bezpłod­ności. Wskaza­ni­ami są także endometri­oza oraz brak ciąży po co najm­niej 6 cyk­lach far­mako­log­icznej indukcji jajeczkowa­nia. Kwal­i­fikują się także kobi­ety, u których wys­tępuje niepłod­ność o niewy­jaśnionej przy­czynie tzw. niepłod­ność idiopatyczna.

W przy­padku mężczyzn pod­stawą kwal­i­fikacji jest badanie nasienia. Z pro­gramu mogą sko­rzys­tać panowie, u których wys­tępuje zagęszcze­nie plem­ników poniżej 3 mln/​ml (w przy­padku niepłod­ności trwa­jące dłużej niż 12 miesięcy) lub, u których wys­tępuje zagęszcze­nie 3 – 15 mln/​ml nasienia, w przy­padku niepłod­ności trwa­jącej dłużej niż 24 miesiące. Z bezpłat­nej pomocy mogą sko­rzys­tać także pac­jenci z tzw. odroc­zoną płod­noś­cią. Są to osoby np. cho­ru­jące na nowot­wory lub choroby zakaźné, u których chemio– lub radioter­apia niesie w przyszłości ryzyko wys­tąpi­enia niepłodności.

Z pro­gramu nie mogą sko­rzys­tać kobi­ety, u których nie można wysty­mu­lować jajeczek oraz mężczyźni, u których nie można pobrać plem­ników, kobi­ety, u których wys­tępuje potenc­jalne ryzyko braku odpowied­niej reakcji na sty­mu­lację jajeczkowa­nia oraz kobi­ety, u których ma miejsce nieod­powied­nia reakcja na sty­mu­lację jajeczkowa­nia. Z pro­gramu dyskwal­i­fikują nawraca­jące utraty ciąż w tym samym związku, wady mied­nicy uniemożli­wia­jące donosze­nie ciąży oraz brak macicy.

Co zysku­jemy?

W ramach rzą­dowej pomocy każdej parze przysługują 3 cykle in vitro w opar­ciu o indy­wid­u­al­nie dobraną metodę. W ramach cykli twor­zonych może być maksy­mal­nie 6 zar­o­d­ków. O tym, jaka metoda zapłod­nienia zostanie zas­tosowana, decy­duje lekarz w opar­ciu o diag­nos­tykę niepłod­ności kobi­ety i mężczyzny.

- Metoda jest tak dobier­ana, aby zwięk­szyć szansę na zapłod­nie­nie. Jeśli o niepłod­ności decy­duje czyn­nik męski, zaleca się np. metodę IMSI. Polega ona na szczegółowej oce­nie główki plem­nika oraz wyborze do zapłod­nienia najlep­szej jakoś­ciowo komórki męskiej i żeńskiej. Metoda ta zwięk­sza szansę na uzyskanie praw­idłowych zar­o­d­ków, min­i­mal­izu­jąc ryzyko poronień – mówi dr Bednarska-​Czerwińska. W przy­padku, kiedy u part­nera stwierdza się obniżone para­me­try nasienia, wys­tępowanie prze­ci­w­ciał prze­ci­w­plem­nikowych lub gdy wcześniej in vitro nie przyniosło efek­tów, sto­suje się metodę CSI . W sytu­acji, kiedy para­me­try plem­nikowe są dobre, lekarz może zale­cić metodę IVF, czyli klasy­czne zapłod­nie­nie poza orga­nizmem kobiety.

Państwo finan­suje dziś całą część klin­iczną i biotech­no­log­iczną związaną z zapłod­nie­niem in vitro. Co to oznacza w prak­tyce? Pac­jenci uzyskują nieod­płatny dostęp świad­czeń in vitro, które obe­j­mują m.in. kon­trolowaną sty­mu­lację jajeczkowa­nia i pobranie komórek jajkowych oraz nasienia, przy­go­towanie ich do zapłod­nienia, tworze­nie i hodowlę zar­o­d­ków, prze­chowywanie i zapewnie­nie im pełnego bez­pieczeństwa, a ostate­cznie trans­fer do macicy. Korzys­ta­jąc z pro­gramu, mamy także zapewnione bezpłatne bada­nia lab­o­ra­to­ryjne oraz bada­nia dodatkowe zle­cone przez lekarza.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.